Hjälp

Nyheter

2020-02-20

Mitt Kolada och Inmatningsfunktionen stängt 24:e Feb

Inför publiceringen av nya kolada kommer vi behöva stänga av möjligheten att logga in på måndag 24/2 2020. Den publika webben https://www.kolada.se/ kommer vara tillgänglig som vanligt, och arbetet beräknas endast pågå under denna dag.
2020-02-19

Uppdatering av UVAS (unga som varken arbetar eller studerar)

Idag (19/2 2020) har vi uppdaterat alla UVAS mått (Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%), N02906) i jämföraren från 17-24 år till 16-24 år. Detta för att vara mer konsekventa med andra aktörer som också använder måttet UVAS samt för att följa de avgränsningar MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) gjort. Ändringarna medför nivåförändringar då ytterligare ett år ingår i måttet. Det nya måttet heter N02797, det gamla (17-24 år) finns fortfarande kvar i Fri sökning
2020-02-13

Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre

Nu finns öppna jämförelser vård och omsorg om äldre för 2019 i Kolada. Du hittar den i Jämföraren och i Fri sökning.
2020-02-12

Liknande kommuner/regioner Socioekonomi 2018

Nu finns liknande kommuner/regioner med kategori socioekonomi ute baserat på 2018 års data.
2020-02-05

Felberäkning i nettokostnad per elev och referenskostnad per elev för grundskola

Det har funnits ett beräkningsfel i nyckeltalen Nettokostnad grundskola F-9, kr/elev, Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/elev, Referenskostnad grundskola F-9, kr/elev, Nettokostnad skolskjuts grundskola åk 1-9, kr/elev. I samtliga fall har nämnaren (antal elever) visat elever i kommunens skolor istället för antalet folkbokförda skolelever totalt. Felet är korrigerat från och med idag 5/2.
2019-12-06

Brukarundersökningarna för funktionsnedsättning och IFO 2019 publicerad

Nu har vi publicerat nyckeltalen från SKL:s brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorgen och funktionsnedsättning 2019 i Kolada
2019-11-29

Öppna jämförelser Grundskola

Idag publicerar SKR en rapport för Öppna jämförelser Grundskola. I samband med detta publiceras grundskolans resultat i förhållande till förutsättningar, bland annat hur hög andel som klarar kunskapskraven i förhållande till ett modellberäknat förväntat värde. Du hittar dessa och alla andra nyckeltal för ÖJ grundskola i Koladas jämförare samt i Fri sökning.
2019-11-20

Öppna jämförelser Miljöarbete

Nu finns Öppna jämförelser Miljöarbete för regioner i Kolada. Du hittar uppgifterna i Jämföraren under fliken Mer samt i Fri sökning.
2019-10-25

Andel som klarat kunskapskraven och betyg för grundskolan årkurs 6

Nu finns uppgifter om andelen elever som klarat kunskapskraven och betyg för grundskolan årkurs 6 i Kolada för kommuner. Du hittar uppgifterna i Koladas jämförare och i Fri sökning. Vi kommer att komplettera med uppgifter på enhetsnivå under denna vecka.
2019-10-15

Nya Gatustatistik i Kolada

Igår presenterades nya Gatustatistik på Trafik- och Gatudagarna. Sidvisningen i jämföraren innehåller bland annat statistik ifrån Gatustatistik, NVDB (Trafikverket) samt SCB:s Medborgarundersökningen. Framåt ska även Kolada ta över ansvaret för insamlingen av Gatustatistik, som tidigare sköttes av SKL. Se din kommuns resultat under sammhällsb. i jämföraren.
2019-09-30

Brukarundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen publicerad

Nu finns brukarundersökningen för äldreomsorgen publicerad för kommuner och riket för 2019. Vi kommer att komplettera med uppgifter på enhetsnivå under denna vecka. Undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen genomförs årligen av Socialstyrelsen för hemtjänst och särskilt boende. Du hittar uppgifterna under fliken Äldre i Jämföraren samt i Fri sökning.
2019-09-30

Meritvärden och behörighet åk 9 publicerat för 2019

Nu hittar du uppgifter om meritvärden och behörighet i åk 9 för alla kommuner. Du kan se uppgifterna för hemkommun, kommunala skolor och friskolor. Se dina resultat här
2019-09-12

Liknande kommuner/regioner uppdaterade med 2018

Nu har jämförelsegrupperna Liknande kommuner samt Liknande regioner som innehåller referenskostnader från SCB:s räkenskapssammandrag uppdaterats så att de bygger på förhållandena 2018.
2019-08-30

Slutgiltig publicering av RS-nyckeltal 2018

Nu finns slutgiltiga resultat för samtliga kommuner och regioner ifrån RS 2018 publicerad i Kolada.
2019-08-29

Standardkostnader 2019

Nu har standardkostnaderna för 2019 uppdaterats från de tidigare preliminära siffrorna. Uppdateringen innebär även att Kostnadsutjämningsnettot och Strukturkostnader kan justerats något.
2019-06-18

Revidering, Arbetslöshet av registerbaserad arbetskraft

För att harmonisera med Arbetsförmedlingen sätt att räkna, så har idag Nyckeltal om Arbetslöshet, andel (%) av registerbaserad arbetskraft beräknats om. Förändringen innebär att siffrorna kan justeras ner något, påverkade nyckeltal är N00983-N00988.
2019-06-14

Problem med e-post

Just nu har vi lite tekniska problem med vår e-postadress rka@rka.nu, problemet beräknas att vara avhjälpt på måndag (17:e). Så länge kan ni maila direkt till någon av oss, kontaktuppgifter hittar du högst upp på sidan under Om Kolada.
2019-04-10

Öppna Jämförelser - Företagsklimat (Insikt) 2018

Nu har Öppna Jämförelser - Företagsklimat (Insikt) 2018 publicerats i Kolada. Du hittar nyckeltalen i Jämföraren under Mer - Öppna Jämförelser Övrigt eller i Fri sökning
2019-03-25

Agenda 2030 - Ny startsida i jämföraren

Måndagen 25 mars publicerar RKA det slutgiltiga urvalet av nyckeltal som ska hjälpa kommuner och regioner med uppföljningen av deras insatts i Agenda 2030 målen. För att synliggöra dessa så gott som möjligt kommer jämförarens startsida uppdateras till en Agenda 2030 visning måndag morgon.
2019-03-05

Antal invånare som erhållit ekonomiskt bistånd 2017

Nyckeltalen, N31807 och N60807, Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef., finns inte tillgängligt från leverantören, Socialstyrelsen. Därför får 2017 års värde bortfallskod i Kolada.
2019-02-21

Reviderade uppgifter om nyinvandrade och elever med okänd bakgrund

SCB har skickat reviderade antalsuppgifter på nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Följande nyckeltal påverkas av revideringen: N17902, N17903 och N15901. Ny data för de två förstnämnda kommer på eftermiddagen idag, för N15901 finns nya uppgifter nästa vecka.
2019-02-19

Ändrade och nya nyckeltal inom personlig assistans enligt SFB

I samband med att det nya nyckeltalet, Genomsnittligt antal timmar per vecka, personlig assistans enligt SFB, timmar/vecka, läggs ut idag, så kommer även de befintliga nyckeltalen (N28811 och N28817) om antalet personer med personlig assistans enligt SFB ändras. Från och med idag, så avses december månad istället för som tidigare oktober. Detta för att få samma mätperiod på alla nyckeltalen. Ändringen medför att samtliga siffror kan ändrats, men ändringarna bör i de flesta fall vara väldigt små. De nya siffrorna finns könsuppdelat, för både kommun och regioner från 2002 och framåt.
2019-02-08

Öppna Jämförelser - Trygghet och Säkerhet

Idag publiceras nyckeltal ifrån Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet. Rapporten tas fram av SKL i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Nytt i rapporten för i år är Nöjd region-index ifrån SCB.
2019-02-08

Stängt för systemflytt den 8:e Feb

Kolada stänger ett par timmar efter lunch den 8:e februari för systemflytt. Arbetet beräknas pågå mellan 13:00-17:00
2019-02-08

Ny nyckeltal inom energiområdet

Idag publiceras nya nyckeltal (för både kommuner och regioner) inom el- och fjärrvärmeproduktion, tidigare nyckeltal utgår. De nya siffrorna hittar du i både jämfören och i fri sökning.
2019-02-05

Skolinspektionens Skolenkäten 2018

Nu finns skolinspektionens enkät för grundskoleelever åk 5 och åk 9, samt gymnasieelever år 2 för 2018 publicerad. Data finns både på kommunnivå där endast kommunala skolor ingår och på enhetsnivå där alla skolenheter är med oavsett regi.
2019-01-29

Öppna jämförelser - Ekonomiskt bistånd

Nu finns även statistik för 2017 på öppna Jämförelser - ekonomiskt bistånd ute. Dock är nyckeltalen rörande Försörjningshinder försenade och kommer i vecka 7 eller 8
2019-01-28

Ekonomiskt bistånd

Nu finns statistik för 2017 på ekonomiskt bistånd ute. Nyckeltalen "Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd" är dock fortsatt försenad
2019-01-24

Brukarundersökningen IFO

Vi håller i nuläget på att revidera siffrorna för Brukarundersökningen IFO och det redan publicerade resultatet får därmed ses som preliminärt.
2019-01-22

SALSA 2018

Nu finns uppgifter för SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser) på skolnivå och år 2018 tillgängliga i Kolada via Jämföraren - Grundskola enhet eller Fri sökning.
2019-01-16

Stängt för uppdatering idag den 16:e

Kolada stänger ett par timmar mitt på dagen idag för uppdateringar. Allt Beräknats vara igång igen runt 14:00.