Osäkra data

Vissa nyckeltal i Kolada kommer från urvalsundersökningar eller totalundersökningar där en delmängd svarat. Det är viktigt att vara medveten om att den här typen av undersökningar har sina begränsningar och risker som påverkar tolkningen av resultaten.

En risk är den osäkerhet som uppstår eftersom vi inte studerar hela populationen som vi vill veta något om, utan endast ett urval. Därför är nyckeltalsvärden från dessa undersökningar endast uppskattningar av faktiska värden för hela populationen som undersökningen avser mäta.

Om det är en urvalsundersökning går osäkerheten att beräkna i form av osäkerhetstal (benämns även felmarginal). Osäkerhetstalet (+/-) anger inom vilket intervall det faktiska värdet med hög sannolikhet återfinns. Ett stort osäkerhetstal innebär att uppskattningen är mindre precis.

För att säkerställa att urvalsbaserade nyckeltal används ansvarsfullt och medvetet är det viktigt att kommunicera och förstå osäkerhetstalen. Det hjälper till för att t.ex. fatta välgrundade beslut och undvika att dra för långtgående slutsatser, med hänsyn till den osäkerhet som finns i resultat från urvalsundersökningar. Ha därför detta i åtanke när ni jämför en kommun/regions värde över tid eller jämför resultaten mellan kommuner/regioner.

I Kolada kan ni, för de nyckeltal som har osäkerhetstal, fall fälla ut nyckeltalet och få osäkerhetstalet redovisad. Osäkerhetstalet ska ställas i relation till det uppskattade värdet, t.ex. om det uppskattade värdet är 74 och osäkerhetstalet 4 så är osäkerhetsintervallet 70-78.

Exempel

Äldreförvaltningen i Drömsjö kommun ser i Kolada att ett av värdena i äldreundersökningen för särskilt boende har blivit sämre sedan det föregående frågetillfället. Andelen som svarat “Mycket trygg” på frågan “Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende?”, har sjunkit från 49 till 42 procent.

Det visar sig dock att osäkerhetstalet är +/- 6 procentenheter vid båda mättillfällena. Det innebär att vi inte kan säga något om huruvida det skett en uppgång eller nedgång i frågan om att känna sig mycket trygg på äldreboendet. Det faktiska värdet ligger med hög sannolikhet mellan 43-55 för det första frågetillfället och mellan 36-48 för det andra frågetillfället. Förändringen i resultat mellan de två mättillfällena är inte statistiskt säkerställd eftersom de två intervallen överlappar varandra. Man kan också säga att skillnaden ”inte är statistiskt signifikant”.

Andra osäkerheter

Statistiskt säkerställda skillnader, mellan mätperioder eller andra kommuner/regioner, kan ge betraktaren en falsk känsla av säkerhet. Det finns dock fortfarande en nivå av osäkerhet och resultatet ska därför tolkas med fortsatt försiktighet. Förutom osäkerhet i fråga om osäkerhetstal kan det finnas systematiska fel som påverkar en undersöknings slutgiltiga resultat. Exempel på detta kan vara täckningsgrad, enkätutförande och uppgiftsinlämning, bearbetning av insamlade data, mörkertal eller stora bortfall i vissa delar av populationen som gör att populationen som helhet inte återspeglas korrekt.